Arhitektonski atelier Hržić  
Kuševićeva 6,
10000 Zagreb,
Hrvatska
tel.+385 (0)1 4851 918
fax. +385 (0)1 4851 917
e-mail.

povratak

«   »

 
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
 

Južne arkade Mirogoja

godina: 2019.
Zagreb
stanje: projekt

Južne arkade Mirogoja, Zagreb, 1995.-2019.

Južne arkade su građevina koju čine sklop arkada sa grobnicama, te kolumbarijski i ogradni zidovi groblja, a koji zajedno stvaraju južnu granicu groblja Mirogoj. Prema vrsti ukapanja Južne arkade spadaju u mirogojsko groblje sa grobnicama za klasični ukop, te kolumbarijskim zidovima za polaganje urni. Predmetna građevina smještena je na dijelu katastarske čestice br.3515,k.o. Gračani. Građevina nastavlja kontinuitet Bolleovih arkada, te ograđuje groblje Mirogoj na zapadu uz aleju Hermana Bollea, na jugu uz Bijeničku cestu, te na istoku uz kazalište Žar ptica.

Ukupna duljina građevine iznosi 1050m, te ograđuje prostor groblja Mirogoj u jedinstvenu cjelinu.

U građevini su predviđena tri tipa ukopa, niše za smještaj 4 ili 6 urni u sklopu kolumbarijskih zidova, grobnice za 6 lijesova unutar arkada, te zajedničke grobnice na mjestima paviljona na etaži -1. Unutar kolumbarijskih zidova niše za urne slažu se u dva ili tri reda po visini, ovisno o mogućnostima terena.

Arkade se nalaze na dionicama B i D. Dionica B je zapadna zona arkada dužine 396,0 m (9 segmenata), dionica D je istočna zona dužine 149,80m (3 segmenta). Arkade se izvode iz istovjetnih segmenata dužine 47,25 m. Ogradni i kolumbarijski zidovi nalaze se unutar sve četiri dionice radova.

Dionica arkada B nastavlja se na ogradni i kolumbarijski zid A. Segmenti B1 - B9 ponavljaju se prilagođavajući se pritom postojećem terenu, sadržavaju grobnice u podu arkada, kolumbarijske niše u ulaznim paviljonima u dvije etaže, te nenatkrivene atrije na razini etaže -1 u kojima se nalaze kolumbarijske niše i otoci sa zelenilom te prostori za odmor. Segment B7 nalazi se na centralnoj poziciji dionice, radijalne je forme zbog zakrivljenosti terena. Sastoji se od dvoetažnog prostora svečane dvorane kojoj se pristupa s postojeće grobljanske staze na dva mjesta. Dionica D nastavlja se na ogradni i kolumbarijski zid C. Sastoji se od segmenata D1 - D3 (identična onima iz dionice B).

Južne arkade u novom izražaju kontinuiraju formu i dimenzije mirogojskih arkada. Svakih 47,25m u pravilnom ritmu na arkadama pojavljuje se praznina, koja simbolizira inverziju nekadašnjih Bolleovih paviljona. Na tim mjestima svjetlost prodire u prostor s grobnicama, a ujedno intimizira prostor arkada (zaštićen od okolnog prometa i okolne gradnje). Na dijelovima arkada gdje se na pročelju pojavljuje praznina, mjesta su za pristup arkadama s postojeće grobljanske staze. Praznine se urbanistički pojavljuju točno u osima postojećih grobljanskih staza te postaju akcent u prostoru, kako s vanjske, tako i s unutarnje strane groblja. Atriji omogućuju kontinuiranu povezanost i pristup svim kolumbarijskim zidovima u podnožju arkada. Na mjestima paviljona atriji su spojeni preko svečanih otvorenih prostorija zajedničkih grobnica ili kolumbarijskih soba na etaži -1.

Bočne stranice atrija deniveliranih u odnosu na postojeću grobljansku stazu služe kao potporni zidovi terena postojeće grobljanske staze. Arkade u svojim sekvencama od paviljona do paviljona međusobno su denivelirane prema potrebama terena. Prate pad terena, te na mjestima najuže tlocrtne površine postaju kolumbarijski i ogradni zid.

Ukupni predviđeni kapacitet unutar obuhvata je 3902 grobnih mjesta. Od toga je 90% grobnih mjesta niše za urne unutar kolumbarijskih zidova i zidova arkada (3462 grobnih mjesta), a 10% kao grobnice za smještaj lijesova unutar arkada (440 grobnih mjesta). Od ukupnog broja planiranih grobnih mjesta, predviđeno je 35% kao grobna mjesta sa 6 ukopnih mjesta, te 65% kao grobna mjesta sa 4 ukopna mjesta (od toga 1049 niša za urne i 440 grobnica za lijesove su sa 6 ukopnih mjesta, a 2413 niša za urne je sa 4 ukopna mjesta).